Samråd med andra utredningar

Delegationen för korrekta utbetalningar har ett samordnande uppdrag och ska ta fram faktaunderlag till regeringen. Vi ska samråda med och komplettera andra pågående utredningar och följa upp tidigare utredningars förslag för att identifiera behov av förändringar i syfte att motverka felaktiga utbetalningar. Syftet med samråd och dialog med andra utredningar är att dra nytta av och komplettera det arbete som bedrivs och därmed undvika dubbelarbete.

Samverkan ska säkerställa korrekta utbetalningar

Tidigare erfarenheter har visat att samverkan och samordning av insatser mellan myndigheter för att motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar kan vara framgångsrikt. Det är därför angeläget att sådan samverkan och samordning bedrivs på ett bredare och mer effektivt sätt. Utöver det arbete som bedrivs idag finns behov av mer informations- och erfarenhetsutbyte.

Det ingår i delegationens uppdrag att redovisa iakttagelser av problem och hinder för samverkan, t.ex. regelverk som hindrar myndigheternas arbete att på ett effektivt sätt motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar. Vi kommer bland annat titta på förutsättningarna för ökad digital samverkan avseende effektivare informationsförsörjning.

Digitaliseringens möjligheter att motverka felaktiga utbetalningar

Digital samverkan mellan myndigheter effektiviserar handläggningen och bidrar till att säkerställa att utbetalningar inte sker från flera system samtidigt. Risken för felaktiga utbetalningar minskar samtidigt som servicen till enskilda kan förbättras.

Hur kan digitalisering och AI bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

På delegationsmötet den 30 maj 2018 gick startskottet för delegationens projekt inom digitalisering och artificiell intelligens (AI). Joacim Danielsson, som leder arbetet, bjöd in föredragshållare från Expertgruppen för digitala investeringar och eSamverkansprogrammet (eSam), som gav sin syn på hur digitalisering och AI kan säkerställa korrekta utbetalningar.

Läs mer om föredragningarna

Digitalt först

Digitalt först är regeringens satsning för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Satsningen är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Enheten för digital förvaltning vid Finansdepartementet driver en blogg som belyser arbetet med att digitalisera offentlig förvaltning ur ett tjänstemannaperspektiv.

Smartare välfärd

Välfärden behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare. SKL:s initiativ Smartare välfärd satsar på informations- och utbildningsmaterial om digitalisering i välfärden, och innehåller både fakta och erfarenheter att ta del av och att använda som diskussionsunderlag. Satsningen är ett sätt att vidareutveckla offentlig sektor med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Här kan du bland annat lyssna på en intervju med Trelleborgs kommun om automatiserat försörjningsstöd.

Digitaliseringsrättsutredningen har kartlagt lagstiftning som hämmar digital samverkan

Digitaliseringsrättsutredningen presenterade sina förslag i mars 2018 i betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). Utredningens fokus var att lämna författningsförslag som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Uppdraget var att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredningens reflektion över kartläggningen är att lagstiftningen kan hindra eller hämma digital utveckling inom förvaltningen på flera sätt; genom uppenbara rättsliga hinder, rättslig osäkerhet eller genom avsaknad av reglering.

Myndigheten för digital förvaltning ska stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen

En ny myndighet för digital förvaltning är på plats sedan den 1 september 2018. Uppdraget är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Myndigheten ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i myndighetens instruktion.

Samverkansexempel

Inom ramen för uppdraget att främja samverkan vill vi i olika artiklar lyfta fram konkreta exempel på väl fungerande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, som visar framgångsrika sätt att förbättra de olika aktörernas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar. Artiklarna bygger på intervjuer som vi har genomfört med hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Samverkan i kampen mot utbetalningsbedrägerier

Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, har intervjuats om arbetet mot utbetalningsbedrägerier och andra ekobrott. Svenska myndigheter förväntas idag vara serviceinriktade och snabba på att göra utbetalningar. Men samtidigt som detta gör livet lättare för de allra flesta så gynnar det också kriminella. – Service går före kontroll, säger Stefan. För att komma runt problemet och samtidigt behålla den goda servicen hjälper Stefan och hans medarbetare olika myndigheter att förebygga brotten. Han lyfter särskilt vikten av att myndigheterna jobbar med automatiserade processer som kombineras med effektiva kontrollmekanismer, så att det inte blir upp till varje enskild handläggare att upptäcka och förhindra brott.

Ekobrottsmyndigheten kopplas ibland in för att hjälpa myndigheter att införa rutiner och kontrollmekanismer för att upptäcka och förebygga utbetalningsbedrägerier. Myndigheten finns också representerad i flera av de nätverk där olika myndigheter och företag ingår och arbetar tillsammans för att bekämpa brotten.

Läs hela artikeln:
Kampen mot utbetalningsbedrägerier

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer

Ibland är samverkan mellan offentliga och privata aktörer nödvändigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. Detta gäller t.ex. försäkringsbolagen, som utgör en del av den svenska välfärden. Förutsättningarna för samverkan begränsas dock när aktörerna sällan kan dela information med varandra.

Försäkringskassan och branschföreningen Svensk försäkring bedriver ett samarbete som syftar till att försöka lösa denna problematik. Det handlar om att utbyta information kring gemensamma försäkringsområden, t.ex. när det sker förändringar i Försäkringskassans förmåner som påverkar kundens rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag. Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, har intervjuats om detta samarbete.

Läs artikeln:
Bättre informationsutbyte mellan offentligt och privat