Delegationen ska samråda med andra utredningar

Delegationen för korrekta utbetalningar har ett samordnande uppdrag och ska ta fram faktaunderlag till regeringen. Vi ska komplettera andra pågående utredningar där det behövs och identifiera behov av förändringar i syfte att motverka felaktiga utbetalningar och därmed säkerställa att de offentliga medlen används till det som de är avsedda för. Vi ska samråda med LSS-utredningen (dir. 2016:40) och Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (dir. 2016:61), men även andra utredningar som bedöms vara relevanta för vårt uppdrag. Vi har tidigare haft samråd med Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden, som slutförde sitt uppdrag den 5 maj 2017. Syftet med samråd och dialog med andra utredningar är att dra nytta av och komplettera det arbete som bedrivs och därmed undvika dubbelarbete.

Samverkan ska säkerställa korrekta utbetalningar

Tidigare erfarenheter har visat att samverkan och samordning av insatser mellan myndigheter för att motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar kan vara framgångsrikt. Det är därför angeläget att sådan samverkan och samordning bedrivs på ett bredare och mer effektivt sätt. Utöver det arbete som bedrivs idag finns behov av mer informations- och erfarenhetsutbyte.

Elektroniskt informationsutbyte (digital samverkan) mellan myndigheter effektiviserar handläggningen och bidrar till att säkerställa att utbetalningar inte sker från flera system samtidigt. Risken för felaktiga utbetalningar minskar samtidigt som servicen till enskilda kan förbättras.

Hinder för samverkan ska ses över

Enligt direktiven ska delegationen i samband med den löpande avrapporteringen redovisa iakttagelser av problem och hinder inom området, t.ex. regelverk som hindrar myndigheternas arbete att på ett effektivt sätt motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar. Vi kommer bland annat titta på förutsättningarna för ökad digital samverkan avseende effektivare informationsförsörjning.

Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?

På delegationsmötet den 30 maj 2018 gick startskottet för delegationens projekt inom digitalisering och artificiell intelligens. Joacim Danielsson, som leder arbetet, hade bjudit in två föredragshållare som inspirerade. Läs mer

Andra utredningar

Vi följer noga och beaktar andra utredningars förslag på området, det är en del av syftet med samråd som beskrivs ovan. Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden överlämnade den 5 maj 2017 sitt betänkande (SOU 2017:37) till regeringen. En del av förslagen som presenterades handlar om åtgärder för mer effektivt informationsutbyte.

Vi avser även att följa konsekvenserna av Digitaliseringsrättsutredningens förslag, som den 27 mars 2018 presenterades i betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). Utredningens uppdrag var att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredningens reflektion över kartläggningen är att lagstiftningen kan hindra eller hämma digital utveckling inom förvaltningen på flera sätt; genom uppenbara rättsliga hinder, rättslig osäkerhet eller genom avsaknad av reglering. Utredningens fokus var att lämna författningsförslag som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Förenklat informationsutbyte mellan myndigheter

Regeringen aviserar i Budgetpropositionen för 2018 bildandet av en ny myndighet som ska samordna och stödja digitaliseringen i offentlig sektor, bl.a. genom att samla ett antal uppgifter som idag ligger utspridda på olika myndigheter. Syftet är att förenkla för individer och företag att komma i kontakt med myndigheter och bara behöva lämna uppgifter en gång. Det ställer krav på att myndigheterna byter information med varandra och samarbetar i gemensamma lösningar. Ett exempel handlar om att myndigheter ska kunna hämta information om folkbokföringsuppgifter hos Skatteverket så att medborgaren inte behöver uppge detta flera gånger och att det inte byggs upp parallella register i förvaltningen.

Samverkansexempel

Inom ramen för uppdraget att främja samverkan vill vi i olika artiklar lyfta fram konkreta exempel på väl fungerande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, som visar framgångsrika sätt att förbättra de olika aktörernas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar. Artiklarna bygger på intervjuer som vi har genomfört med hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Samverkan i kampen mot utbetalningsbedrägerier

Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, har intervjuats om arbetet mot utbetalningsbedrägerier och andra ekobrott. Svenska myndigheter förväntas idag vara serviceinriktade och snabba på att göra utbetalningar. Men samtidigt som detta gör livet lättare för de allra flesta så gynnar det också kriminella. – Service går före kontroll, säger Stefan. För att komma runt problemet och samtidigt behålla den goda servicen hjälper Stefan och hans medarbetare olika myndigheter att förebygga brotten. Han lyfter särskilt vikten av att myndigheterna jobbar med automatiserade processer som kombineras med effektiva kontrollmekanismer, så att det inte blir upp till varje enskild handläggare att upptäcka och förhindra brott.

Ekobrottsmyndigheten kopplas ibland in för att hjälpa myndigheter att införa rutiner och kontrollmekanismer för att upptäcka och förebygga utbetalningsbedrägerier. Myndigheten finns också representerad i flera av de nätverk där olika myndigheter och företag ingår och arbetar tillsammans för att bekämpa brotten.

Läs hela artikeln:
Kampen mot utbetalningsbedrägerier

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer

Ibland är samverkan mellan offentliga och privata aktörer nödvändigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. Detta gäller t.ex. försäkringsbolagen, som utgör en del av den svenska välfärden. Förutsättningarna för samverkan begränsas dock när aktörerna sällan kan dela information med varandra.

Försäkringskassan och branschföreningen Svensk försäkring bedriver ett samarbete som syftar till att försöka lösa denna problematik. Det handlar om att utbyta information kring gemensamma försäkringsområden, t.ex. när det sker förändringar i Försäkringskassans förmåner som påverkar kundens rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag. Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, har intervjuats om detta samarbete.

Läs artikeln:
Bättre informationsutbyte mellan offentligt och privat