Delegationen ska enl. direktiven samråda med andra pågående utredningar och följa upp tidigare utredningars förslag för att identifiera behov av förändringar i syfte att motverka felaktiga utbetalningar. Syftet med samråd är bland annat att undvika dubbelarbete genom att dra nytta av och komplettera andra utredningars arbete.

Tidigare erfarenheter har visat att samverkan och samordning av insatser mellan myndigheter för att motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar kan vara framgångsrikt. Det är därför angeläget att sådan samverkan och samordning bedrivs på ett bredare och mer effektivt sätt. Utöver det arbete som bedrivs idag finns behov av mer informations- och erfarenhetsutbyte.

Det ingår i delegationens uppdrag att redovisa iakttagelser av problem och hinder för samverkan, t.ex. regelverk som hindrar myndigheternas arbete att på ett effektivt sätt motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar. Vi tittar bland annat på förutsättningarna för ökad digital samverkan avseende effektivare informationsförsörjning, för att effektivisera handläggning och minska risken för utbetalningar från flera system samtidigt.

Hur kan digitalisering och AI bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar?

Samverkansexempel mot felaktiga utbetalningar

Inom ramen för uppdraget att främja samverkan vill vi i olika artiklar lyfta fram konkreta exempel på väl fungerande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, som visar framgångsrika sätt att förbättra de olika aktörernas arbete för att motverka felaktiga utbetalningar. Artiklarna bygger på intervjuer som vi har genomfört med hjälp av kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

Samverkan i kampen mot utbetalningsbedrägerier

Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, har intervjuats om arbetet mot utbetalningsbedrägerier och andra ekobrott. Svenska myndigheter förväntas idag vara serviceinriktade och snabba på att göra utbetalningar. Men samtidigt som detta gör livet lättare för de allra flesta så gynnar det också kriminella. – Service går före kontroll, säger Stefan. För att komma runt problemet och samtidigt behålla den goda servicen hjälper Stefan och hans medarbetare olika myndigheter att förebygga brotten. Han lyfter särskilt vikten av att myndigheterna jobbar med automatiserade processer som kombineras med effektiva kontrollmekanismer, så att det inte blir upp till varje enskild handläggare att upptäcka och förhindra brott.

Ekobrottsmyndigheten kopplas ibland in för att hjälpa myndigheter att införa rutiner och kontrollmekanismer för att upptäcka och förebygga utbetalningsbedrägerier. Myndigheten finns också representerad i flera av de nätverk där olika myndigheter och företag ingår och arbetar tillsammans för att bekämpa brotten.

Läs hela artikeln:
Kampen mot utbetalningsbedrägerier

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer

Ibland är samverkan mellan offentliga och privata aktörer nödvändigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. Detta gäller t.ex. försäkringsbolagen, som utgör en del av den svenska välfärden. Förutsättningarna för samverkan begränsas dock när aktörerna sällan kan dela information med varandra.

Försäkringskassan och branschföreningen Svensk försäkring bedriver ett samarbete som syftar till att försöka lösa denna problematik. Det handlar om att utbyta information kring gemensamma försäkringsområden, t.ex. när det sker förändringar i Försäkringskassans förmåner som påverkar kundens rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag. Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, har intervjuats om detta samarbete.

Läs artikeln:
Bättre informationsutbyte mellan offentligt och privat