Kansliet har kartlagt regeringens styrning och myndigheternas rutiner och interna system för att motverka felaktiga utbetalningar. Projektet hade sin utgångspunkt från direktiven (dir. 2016:60) och ska utmynna i förslag till reglering som kan bidra till att säkerställa att myndigheter har rutiner och interna system för att motverka felaktiga utbetalningar, samt förslag på mål och resultatindikatorer som möjliggör för regeringen att göra en samlad uppföljning av myndigheternas insatser. Uppgiften var att titta på lagstiftning, styrande dokument och myndigheternas hantering. Intervjuer har genomförts på myndigheter och departement. I projektet involverades bland annat representanter från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Statskontoret, Pensionsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket (ESV).

– Frågor kopplat till styrning, uppföljning och kontroll har bäring på det mesta av delegationens arbete. Styrningsprojektet kan därför ses som ett slags paraplyprojekt där resultaten från övriga delar av uppdraget kommer att vara viktiga komponenter, säger utredningssekreterare Elisabeth Frid, som har drivit projektet tillsammans med kollegan Mimmi Diamant.

Ny rapport om styrning för att motverka felaktiga utbetalningar

Den 2 juni 2019 publicerades den nya kartläggningen. Den visar att styrningen och återrapporteringen av arbetet med felaktiga utbetalningar är bristfällig och ansvaret otydligt. Det finns inte någon samlad redovisning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från välfärdssystemen. På skatteområdet redovisas utförligt om arbetet med att motverka skattefusk och skatteundandragande, men vad gäller arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar finns det inte något övergripande ansvar för styrningen och uppföljningen. Vår slutsats är därför att bör inrättas en funktion som får ett övergripande nationellt ansvar för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.

Läs mer:
Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – En kartläggning (Rapport 3)