I huvudsak har tre större omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar genomförts mellan 2007–2010, dvs. där man gjort en totaluppskattning av flera system. Dessa har genomförts av Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen), ESV:s Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (även kallat Samverkansuppdraget, ett regeringsuppdrag åt elva myndigheter mot felaktiga utbetalningar 2009–2012) och Försäkringskassan. Den metod som har använts i dessa studier är Expert Elicitation (se beskrivning nedan).

FUT-delegationens omfattningsstudie

FUT-delegationen genomförde sin omfattningsstudie 2007. 16 trygghetssystem djupstuderades och en översiktlig analys gjordes av ytterligare 30 system. De 16 djupstuderade systemen omfattade 245 miljarder kronor i utbetalningar, av dessa bedömdes 6–7 procent vara felaktiga. En sammantagen bedömning av både de djupstuderade och de övriga systemen visade att ca 4 procent var fel, vilket motsvarade 18–20 miljarder kronor. Hälften bedömdes vara oavsiktliga fel och hälften avsiktliga. För assistansersättning och föräldraförmåner bedömdes över 10 procent av utbetalningarna vara felaktiga och för bostadsbidrag och sjuk- och aktivitetsersättning ca 7 procent.

Rapport:
Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen

Samverkansuppdragets omfattningsstudie

Samverkansuppdragets omfattningsstudie genomfördes 2010. Då gjordes bedömningen att ca 3,3 procent av utbetalningarna var felaktiga, vilket motsvarade ca 16,5 miljarder kronor. Osäkerhetsintervallet var 0,9–5,8 procent, vilket innebar ett spann mellan 4–29 miljarder. I utbetalningarna räknades även ålderspension in. Om pensionssystemet inte räknas med i samverkansuppdragets bedömning blir uppskattningen av fel ca 6,6 procent, vilket motsvarar ca 14 miljarder. Inom assistansersättning bedömdes felen till 12,2 procent, tillfällig föräldrapenning 5,9 procent, sjuk- och aktivitetsersättning 6,8 procent, föräldrapenning till 3,6 procent och bostadsbidrag 3,4 procent.

Rapport:
Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010

Försäkringskassans omfattningsstudie av socialförsäkringen

Försäkringskassan bedömde i sin kartläggning 2009 att de felaktiga utbetalningarna uppgick till 3,7 procent, vilket motsvarade ca 16,4 miljarder kronor. Även i denna undersökning bedömdes den högsta andelen felaktiga utbetalningar ske från assistansersättning (10,5 procent), sjuk- och aktivitetsersättning (7,6 procent), tillfällig föräldrapenning (5,9 procent) och föräldrapenning (3,6 procent). Försäkringskassan genomförde även en omfattningsstudie 2008, där bedömningen av de felaktiga utbetalningarna uppgick till 4,4 procent av de totala utbetalningarna, eller 19,2 miljarder kronor.

Rapport:
Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen (pdf 38 kB, nytt fönster)

Om metoden Expert Elicitation

Expert Elicitation är en metod som används för att extrahera ämnesexperters kunskap för att uppskatta okända kvantiteter på ett strukturerat sätt. Metoden innebär att olika experter gör enskilda bedömningar av omfattningen av de felaktiga utbetalningarna. Varje expert gör uppskattningar av felens omfattning baserat på sin egen specialistkunskap tillsammans med befintliga fakta (data, statistik och annan relevant information). Därefter vägs experternas uppskattningar samman till en samlad bedömning.

Metoden har dock ifrågasatts från flera håll, främst för att den ger ett mycket brett osäkerhetsintervall. I en forskarrapport (maj 2017) kritiseras metoden för att mäta omfattningen av felaktiga utbetalningar av assistansersättning. Enligt slutsatserna i rapporten saknas evidens för att metoden är lämplig för att bedöma felaktiga utbetalningar inom personlig assistans och andra välfärdssystem. Rapporten är skriven av statsvetarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson på Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, och slutsatserna är författarnas egna.

Artikel: ”Lösa grunder för fuskanklagelser inom personlig assistans”

Rapport ”Det handlar om miljarder” En metodanalys av hur assistansfusket bedöms av svenska myndigheter